ANBI College van Kerkrentmeesters

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

A. Algemene gegevens
Protestantse Gemeente de Levensbron
Jan Luijkenstraat 10
2985 BV  Ridderkerk
Tel: (0180) 425 137
Email: scribaat@levensbron.nl
RSIN: 002634284
KvK-nummer 76429229

B. Samenstelling bestuur
De Levensbron kent een Moderamen en een Kerkenraad. In het Moderamen zijn de predikant, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, de voorzitters van College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen vertegenwoordigd. In de Kerkenraad hebben alle ambtsdragers zitting. 

C. Doelstelling en visie
Vanuit een persoonlijke geloofsbeleving, verbonden met elkaar in Jezus Christus, zoekend naar de zingeving van ons leven, naar vormen van ons geloof in God en naar de betekenis van Zijn Woord, verwachten wij te komen tot een open en gastvrije gemeente en trachten wij een thuis te bieden aan allen die daarnaar op zoek zijn. De basis daarvoor is de lerende, vierende en dienende gemeente (lerende gemeente) met veel pastorale zorg en aandacht voor jong en oud, waarin met onze talenten gericht wordt gewerkt en mensen hun eigen verantwoordelijkheid dragen.
De plaats van haar kerkgebouw is zowel symbolisch als letterlijk midden in de wereld. Bij dat alles geeft zij zich rekenschap van de huidige kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

D. Beleidsplan
Het Beleidsplan 2021 – 2025 vindt u hier

E. Beloningsbeleid
M.b.t. het beloningsbeleid sluit de Levensbron zich aan bij de arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk.

F. Verslag activiteiten
Alle colleges, raden en taakgroepen brengen verslag van hun activiteiten uit aan de kerkenraad. Van de vergaderingen van de Kerkenraad worden verslagen gemaakt. Alle verslaglegging wordt gearchiveerd en is onder voorwaarden opvraagbaar bij de scriba.

Jaarcijfers en begroting

ANBI rapport