ANBI College van Kerkrentmeesters

Jaarcijfers en begroting
Hier vindt u de jaarrekening 2020. 
Hier vindt u de begroting 2021

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

A. Algemene gegevens
Protestantse Gemeente de Levensbron
Jan Luijkenstraat 10
2985 BV  Ridderkerk
Tel: (0180) 425 137
Email: scribaat@levensbron.nl
RSIN: 002634284

B. Samenstelling bestuur
De Levensbron kent een Moderamen en een Kerkenraad. In het Moderamen zijn de voorzitters van de verschillende disciplines (College van Kerkrentmeesters, College van Diakenen, Pastorale Raad, Jeugdraad en Taakgroep Liturgie) vertegenwoordigd, in de Kerkenraad hebben alle ambtsdragers zitting. 

C. Doelstelling en visie
Vanuit een persoonlijke geloofsbeleving, verbonden met elkaar in Jezus Christus, zoekend naar de zingeving van ons leven, naar vormen van ons geloof in God en naar de betekenis van Zijn Woord, verwachten wij te komen tot een open en gastvrije gemeente en trachten wij een thuis te bieden aan allen die daarnaar op zoek zijn. De basis daarvoor is de lerende, vierende en dienende gemeente (lerende gemeente) met veel pastorale zorg en aandacht voor jong en oud, waarin met onze talenten gericht wordt gewerkt en mensen hun eigen verantwoordelijkheid dragen.
De plaats van haar kerkgebouw is zowel symbolisch als letterlijk midden in de wereld. Bij dat alles geeft zij zich rekenschap van de huidige kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

D. Beleidsplan
Het Beleidsplan 2019 – 2024 vindt u hier. Het is geschreven in 2019 en beziet de verwachte ontwikkelingen voor de komende jaren en de wijze waarop we die in de Protestantse Gemeente de Levensbron willen vormgeven. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan.

E. Beloningsbeleid
M.b.t. het beloningsbeleid sluit de Levensbron zich aan bij de arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk.

F. Verslag activiteiten
Alle colleges, raden en taakgroepen brengen verslag van hun activiteiten uit aan de kerkenraad. Van de vergaderingen van de Kerkenraad worden verslagen gemaakt. Alle verslaglegging wordt gearchiveerd en is onder voorwaarden opvraagbaar bij de scriba.