Veilige kerk

Veilige kerk voor Protestantse Gemeente ‘De Levensbron’ is samengevat:
Een plek van mensen die willen leven in de liefde van God. Een gemeente waar iedereen zich welkom mag weten, dus leden, gasten, vrijwilligers, jong en oud. Je mag er zijn, zonder oordeel van een ander. Dit gebeurt door liefde voor elkaar in onderlinge verbondenheid. Een plek waar grenzen in de ontmoeting bespreekbaar zijn door o.a. bewust te zijn van machtsongelijkheid, samenwerking en gedrag besproken worden. Dit vind plaats binnen alle geledingen van de gemeente. Regels kunnen hierbij helpen. Die regels helpen om het veilig te maken voor kinderen, jongeren, kwetsbaren, vrijwilligers en beroepskrachten. Met Veilige Kerk willen we een aantal ongeschreven regels gaan benoemen. Openheid creëren over hoe we ons gedragen en hoe we willen dat het zou gaan. Met het doel dat we ongewenste situaties willen voorkomen

Algemene omgangsregels
Voor iedereen in de Protestantse Gemeente ‘De Levensbron’ gelden er regels in de omgang. Je kunt het zien als een soort huisregels voor respectvolle omgang.

 • In onze gemeente is ruimte voor pluriformiteit, dat wil zeggen dat ieder zijn geloof op verschillende manieren mag beleven en dus ook op verschillende manieren vormgeven.
 • In onze gemeente communiceren we respectvol en accepteren andermans opvattingen.
 • In onze gemeente houden we rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • In onze gemeente helpen we de ander waar dat gewenst is.
 • In onze gemeente vallen we de ander niet lastig.
 • In onze gemeente berokken we de ander geen schade op welke manier dan ook.
 • In onze gemeente maken we geen misbruik van onze machtspositie.
 • In onze gemeente negeren we de ander niet en doen niet mee aan kwaadsprekerij.
 • In onze gemeente gebruiken we geen geweld, ook niet met woorden.
 • In onze gemeente kom je niet ongewenst te dicht bij de ander en raak je de ander niet tegen zijn of haar zin aan.
 • In onze gemeente geef je de ander geen ongewenste seksuele getinte aandacht.
 • In onze gemeente vragen we de ander te stoppen als we op enigerlei wijze lastiggevallen worden. Als dat niet helpt dan vragen we een ander om hulp.
 • In onze gemeente spreken we elkaar aan op ongewenst gedrag. Houdt iemand zich niet aan de afspraken dan wordt dit gemeld aan de vertrouwenspersoon.

Gedragscode Veilige Kerk
Protestantse Gemeente ‘De Levensbron’ vindt het belangrijk dat haar betaalde en onbetaalde medewerkers die werken met kwetsbare mensen in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich bewust zijn van de kaders waarbinnen hun werk plaats kan vinden. Daarom hebben wij als kerkelijke gemeente voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. Wanneer je je inzet, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te kennen en niet tegen de gedragscode in zult handelen.

1. De medewerker is te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de relatie. Zo zorgt de medewerker voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de kwetsbare zich veilig en gerespecteerd voelt.
2. De medewerker onthoudt zich ervan de kwetsbare te bejegenen op een wijze die het kind/de jongere in zijn waardigheid aantast.
3. De medewerker dringt niet verder door in het privéleven van de kwetsbare dan functioneel noodzakelijk is.
4. De medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de kwetsbare. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen medewerker en de kwetsbare zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De medewerker mag de kwetsbare niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
6. De medewerker zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met de kwetsbare en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
7. De medewerker heeft de plicht de kwetsbare naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de kwetsbare is betrokken, wordt nageleefd.
8. Indien de medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door de kerkenraad aangewezen persoon.
9. De medewerker krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de daarvoor door de kerkenraad aangewezen persoon.