College van Diakenen

Taken:
– Het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst
– In overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad van onze gemeente door: het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de diaconale jaarrekening;
– Het zorgdragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente; het beheren van de diaconale goederen;
– Het verlenen van praktische hulp aan diegenen die geen mensen om zich heen hebben die kunnen helpen (helpen waar geen helper is);
– Aandacht geven aan en vragen voor maatschappelijke problemen, zoals het welzijn van vluchtelingen, (ex-)psychiatrische patiënten en gedetineerden.
– Het fungeren als opdrachtgever van hen die in de gemeente op diaconaal terrein werkzaam zijn en het (mede) toerusten van de gemeente tot diaconaal dienstbetoon.

Organisatie van het college:
Het College van Diakenen is een rechtspersoon en wordt gevormd door alle diakenen van onze gemeente. Het College van Diakenen en het dagelijkse bestuur vergaderen, als regel, iedere twee maanden. Het dagelijkse bestuur behartigt, binnen de beleidslijnen van het College van Diakenen, alle huishoudelijke zaken die met het diaconale werk te maken hebben. Alle diakenen maken deel uit van de grote kerkenraad. Eén diaken is per toerbeurt afgevaardigde naar de kleine kerkenraad. Daarnaast maakt één diaken deel uit van het IDB, het Interkerkelijk Diakonaal Beraad, waar alle Ridderkerkse diakonieën bij zijn aangesloten.Algemeen emailadres: diakonie@levensbron.nl. Zie ook onder kopje Contact.

Werkzaamheden:
Kerktelefoon, Kerkauto, Activiteiten voor ouderen, Welkomstcomité, Kerstattenties voor ouderen en (chronisch) zieken, Organisatie rondom Zondagsbrief, Kerstpakketten voor vluchtelingen (via Interkerkelijk Diakonaal Beraad), Kerstmaaltijd Aandachtsgebieden: Voedselbank en Kledingbank (vanuit IDB).

Werkgroep ZWO:
De plaatselijke ZWO-werkgroep heeft tot taak de gemeente te informeren over het werk dat plaatsvindt op de terreinen van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Ook de contacten met onze zustergemeentes in Rwanda, Rugalika en Karangara, worden door de werkgroep ZWO onderhouden.

Contact:
Mocht u contact willen opnemen met het College van Diakenen omdat u hulp nodig heeft of anderszins, dan kunt u dat doen via onze Pastorale Meldpunten.