College van Diakenen

Taken:
– Het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst
– in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad van onze gemeente door: het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de diaconale jaarrekening;
– het zorgdragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente; het beheren van de diaconale goederen;
– het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde personeelsbeleid en het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen, die bij de diaconie van onze gemeente werkzaam zijn;
– het fungeren als opdrachtgever van hen die in de gemeente op diaconaal terrein werkzaam zijn; het mede – toerusten van de gemeente tot diaconaal dienstbetoon.
Voorzitter van het college van diakenen is:
Martin Vermaat, 06-42588100, diakonie@levensbron.nl
Algemeen emailadres: diakonie@levensbron.nl
Organisatie van het college:
Het College van Diakenen is een rechtspersoon en wordt gevormd door alle diakenen van onze gemeente. Drie diakenen zijn werkzaam binnen de werkgroep Gemeentediaconaat en diaconaal Ridderkerk (GDR) en twee diakenen hebben zitting in de werkgroep Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).
Het College van Diakenen en het dagelijkse bestuur vergaderen, als regel, iedere twee maanden. Het dagelijkse bestuur behartigt, binnen de beleidslijnen van het College van Diakenen, alle huishoudelijke zaken die met het diaconale werk te maken hebben.
Binnen het college van diakenen zijn de volgende werkgroepen actief: Werkgroep Gemeentediaconaat en diaconaal Ridderkerk (GDR): De werkgroep geeft inhoud en uitvoering aan de diverse taken, werkzaamheden en aandachtsgebieden die horen bij het diaconaat binnen, voor en namens onze gemeente. Bij de uitvoering wordt de werkgroep ondersteund door vele vrijwilligers. De 3 werkgroepleden hebben ieder een functie als contactpersoon voor 1 van de 3 nieuw geformeerde wijken van de gemeente. Wijkmedewerkers kunnen signalen van mogelijke zorgbehoefte bij gemeenteleden aan de contactpersonen doorgeven. De volgende taken, werkzaamheden en aandachtsgebieden kunnen gerekend worden tot standaardactiviteiten, omdat zij langdurig of met enige frequentie uitgevoerd worden:
Taken:
Algemene oriëntatie en kennismaking; o.a. organisatie van thematische wijkavonden Diaconaal huisbezoek Ontwikkelen antenne voor hulpverleningsmogelijkheden Aandacht geven aan en vragen voor maatschappelijke problemen; zoals het welzijn van vluchtelingen, (ex-)psychiatrische patiënten en gedetineerden. Intermediair tussen wijkteams en College van Diakenen (afgevaardigde taakgroep pastoraat: José Vlasblom) Deelname aan Interkerkelijk Diaconaal Beraad in Ridderkerk (afgevaardigde: Ria van Hulsteijn)
Werkzaamheden:
Koffie-inloopochtenden Kerktelefoon Kerkauto Activiteiten voor ouderen Welkomstcomité Kerstattenties voor ouderen en (chronisch) zieken Kerstpakketten voor vluchtelingen (via Interkerkelijk Diakonaal Beraad) Kerstmaaltijd Aandachtsgebieden: Voedselbank (vanuit IDB) Diaconaal meldpunt (gestart 2006) Coördinator van de werkgroep GDR: José Vlasblom, Steur 76, 2986 SJ Ridderkerk, tel. 428162.
Werkgroep ZWO:
De plaatselijke ZWO-werkgroep heeft tot taak de gemeente te informeren over het werk dat plaatsvindt op de terreinen van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Ook de contacten met onze zustergemeentes in Rwanda, Rugalika en Karangara, worden door de werkgroep ZWO onderhouden.
De werkgroep bestaat uit: Henk Kamperman, Ria van Hulsteijn, Leni Kievit, Jaap van Loenen (secretaris) en Jan de Wild.
Informatie bij de secretaris van de werkgroep: Jaap van Loenen, tel. 427184.
Andere commissies en/of activiteiten, die ressorteren onder het College van Diakenen:
Financiële begeleidingscommissie Deze commissie bestaat om onze medemens te helpen die om welke redenen dan ook in maatschappelijke en mede daardoor in financiële problemen gekomen zijn.