Organisatie

Kerkelijke Organisatie

De Kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) regelt de organisatie van de Protestantse Gemeente de Levensbron te Ridderkerk.

Het Gemeenteberaad

De kerkenraad nodigt de gemeenteleden uit tot een beraad dat in de regel twee keer per jaar wordt gehouden.

In het gemeenteberaad worden geen besluiten genomen maar het is raadgevend voor de kerkenraad inzake het te voeren beleid.

Beleidszaken die voor onze gemeente van belang zijn en zaken die voorgeschreven zijn in de kerkorde komen in het gemeenteberaad aan de orde.

De Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers van onze gemeente: de ouderlingen en diakenen samen met de predikant.
De kerkenraad houdt zich bezig met beleidszaken op het brede terrein van ons gemeente-zijn en met de voorgeschreven kerkordelijke taken.
Daarnaast vindt verdieping van en bezinning op het ambtswerk plaats.
De kerkenraad vergadert regulier 10 x per jaar.

Het Moderamen

Het moderamen komt steeds voorafgaand aan de kerkenraad bijeen ter bepaling van de agenda. Het heeft zelf geen besluitvormende bevoegdheid.

Het moderamen wordt gevormd door:

  • de voorzitter
  • de scriba
  • de predikant
  • een lid (als regel de voorzitter) van resp. het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters
  • een lid (als regel de voorzitter) van de Pastorale Raad,