ANBI College van Diakenen

Jaarcijfers en begroting Diakonie en ZWO
Hier vindt u deze gegevens.

De Diakonie van de Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

A. Algemene gegevens
Diakonie der Protestantse Gemeente de Levensbron
Jan Luijkenstraat 10
2985 BV  Ridderkerk
Tel: (0180) 425 137
Email: diakonie@levensbron.nl
RSIN: 824139148
Niet ingeschreven

B. Samenstelling bestuur
De diakonie heeft een eigen bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter van de diakonie maakt deel uit van moderamen. Alle diakenen hebben zitting in de grote kerkenraad.

C. Doelstelling en visie
Vanuit een persoonlijke geloofsbeleving, verbonden met elkaar in Jezus Christus, een open oog voor de nood in de wereld, zowel veraf als dichtbij. Waar mogelijk wordt hulp geboden, dit kan zowel materieel als financieel zijn maar kan ook bestaan uit ondersteuning en begeleiding.

D. Beleidsplan
De diakonie sluit aan bij het beleidsplan van de Levensbron. Dit Beleidsplan 2021-2025 vindt u hier.

F. Verslag activiteiten
De diakonie brengt verslag van zijn activiteiten uit aan de kerkenraad. Alle verslaglegging wordt gearchiveerd en is onder voorwaarden opvraagbaar bij de scriba.