College van Kerkrentmeester

Verantwoordelijkheden en taken:

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van het kerkgebouw en de goede gang van zaken. Het college doet dit zelfstandig, binnen het beleid van de kerkenraad.

Het college heeft als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en te onderhouden. Dit gebeurt door:

  • Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan
  • Het opstellen van de begroting en de jaarrekening
  • Het zorg dragen voor de geldwerving
  • Het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente
  • Het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente
  • Het beheren van de financiën van de gemeente
  • Het verzorgen van het personeelsbeleid en het optreden als werkgever
  • Het beheren van de archieven van de gemeente

Onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters ressorteren verder de activiteitencommissie, studiodienst, verhuur van zalen, vrijwillige kostersdienst en beheer kerkelijk archief.

Bank- en girorekening van de kerk:

Vaste Vrijwillige Bijdragen, giften en overige bijdragen en betalingen aan de Kerk kunt u overmaken op de volgende rekening:
NL85INGB0006412906       t.n.v. PROT GEMEENTE DE LEVENSBRON